گزارش تصويري از جلسه هم‌انديشي با

رياست و مديران گروه‌هاي دانشكده‌ي علوم ورزشي با

رياست و مديران گروه‌هاي دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

در روز يك‌شنبه 20 آذر ماه در دانشكده رياضي برگزار شد.