تلفن‌های داخلی اساتید دانشکده ریاضی

 

لطفاً به اول شماره‌های داخلی دانشگاه شماره 4401 اضافه گردد و بعد شماره داخلی. ضمناً کد همه شهرهای استان خراسان 051 می‌باشد.
رییس دانشکده ریاضی 3037  دکتر غلامرضا مقدّسی
مسئول دفتر دانشکده 3037 مجتبی باغستانی
کارشناس‌پژوهشی‌دانشکده 3031 اکبر قادری
دورنگار دانشکده 44013182
 
مدیر گروه ریاضی محض 3355 دکتر یاسر علیزاده
گروه ریاضی محض 3052 دکتر طیبه لعل شاطری
گروه ریاضی محض 3037 دکتر غلامرضا مقدسی
گروه ریاضی محض 3192 دکتر علی‌اکبر عارفی جمال
گروه رياضي محض 3035 دکترعلی‌اکبر استاجي
گروه ریاضی محض 3181 دکتر لیلا شریفان
گروه ریاضی محض 3346 دکتر بهناز طلوع
گروه ریاضی محض 3036 خانم مرضیه رشیدی
گروه ریاضی محض 3197 دکتر قدیر صادقی
 گروه ریاضی محض 3348 دکتر مهدی وطن‌دوست
گروه ریاضی محض 3350 دکتر رحیمه پورخاندانی
گروه ریاضی محض 3354 دکتر علی برزنونی
گروه ریاضی محض 3205 دکتر سیدصادق نبوی ثالث
گروه ریاضی محض 3276 nکتر اعظم پورمیرزایی
 
مدیر گروه آمار 3361 دکتر محمد بلبلیان قالیباف
گروه آمار 3351 دکتر ملیحه عباس‌نژاد
گروه آمار 3032 دکتر علیرضا سلیمانی
گروه آمار 3118 دکتر مهدی مهدی‌زاده
گروه آمار 3193 دکتر علیرضا قدسی
مدیر گروه ریاضی کاربردی 3014 دکتر مرتضی جعفرزاده
گروه رياضي کاربردی 3028 دکتر مهدی زعفرانیه
گروه ریاضی کاربردی 3245 دکتر محمدتقی خداداد
گروه ریاضی کاربردی 3034 دکتر عبدا… قلی‌زاده
گروه ریاضی کاربردی 3033 دکتر امین رفیعی
گروه ریاضی کاربردی 3353 دکتر محمود امین‌طوسی
گروه ریاضی کاربردی 3207 دکتر امید باغانی
گروه ریاضی کاربردی 3347 دکتر محمدعلی پرتانیان