کارکنان


بدون تصویر آقای دکتر شهابی  مدیر اداره تربیت بدنی   شماره تماس : 44012657   
بدون تصویر آقای طوسی  معاون اداره تربیت بدنی    شماره تماس :۴۴۰۱۲۶۴۰
balai خانم بلالی  معاون ورزش بانوان شماره تماس :۴۴۰۱۲۶۴۱

1. پاسخگویی به کلیه مراجعات بخش ورزش دختران
۲. پیگیری امور برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بخش ورزش دختران
۳. هماهنگی لازم امور اجرایی بخش ورزش دختران با سایر قسمت ها
۴. تعامل و ارتباط نزدیک و هدایت انجمن های ورزشی در بخش دختران و جمع آوری برنامه های انجمن ها
۵. ساماندهی و هدایت بخش ورزش دختران در کلیه قسمت ها با تاکید تقویت انجمن های ورزشی
۶. تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مدیریت و انتقال مشکلات و درخواست ها و پیگیری و رفع آنها
۷. ارائه طرح و پیشنهاد جهت توسعه ورزش با تاکید بر ورزش هاای همگانی
۸. ارائه برنامه های سالانه بخش دختران به صورت مدون همراه با پیش بینی ها و نیازهای این بخش از همه ابعاد ، به مدیر تربیت بدنی
۹. پیش بینی برگزاری جلسات با دست اندر کاران بخش ورزش دختران با تاکید بر مشارکت انجمن های ورزشی
۱۰. هدایت انجمن های ورزشی در برگزاری مسابقات، کلاس های مربیگری و داوری با هماهنگی واحد آموزش
۱۱. انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر تربیت بدنی دانشگاه