آذربرزین(پسران)

گزارش کوهنوردی پسران

زمان برگزاری:جمعه  92/11/26

مکان برگزاری:آتشکده آذربرزین مهر

تعداد شرکت کنندگان: 30نفر

سرپرست :آقای استیری

نحوه برگزاری:حرکت 7 صبح الی6:30 بعد از ظهر

1