خدمات پیشگیری

خدمات پیشگیری سطح اول :

–  تهیه بروشورهایی در ارتباط با مسایل روانشناختی و توزیع بین دانشجویان
–  تهیه تراکت در رابطه با بهداشت روانی و توزیع در بین دانشجویان
–  تهیه و معرفی کتاب
–  اجرای طرح پایش برای دانشجویان جدیدالورود
–  برگزاری همایش های مختلف
–  کارگاههای آموزشی مختلف در زمینه مهارتهای زندگی
–  پیشگیری از سو مصرف مواد

خدمات پیشگیری سطح دوم :

– شناسایی و تشخیص و رفع نارساییها ، ناهنجاریها و اختلالات موجود در حیطه های شناختی ، عاطفی و رفتاری
–  خدمات ارایه شده در این سطح : روان درمانی ، مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، روان سنجی ، دارو درمانی و . . .

خدمات پیشگیری سطح سوم :

ارایه خدمات بازتوانی به افرادی که به علل مختلف در کارکردهای شناختی ، عاطفی و رفتاری در حیطه های تحصیلی ، اجتماعی ، شغلی ، خانوادگی و . . . دچار اختلال شدید و ناتوانی مداوم شده اند (روان درمانی ، روانپزشکی ، مددکاری و . . .)