مسولیت ها

–  احترام به شان، ارزش و حقوق انسانی دانشجویان
–  کمک به رشد فردی ، تحصیلی ، شغلی و اجتماعی
–  کمک به دانشجو برای کسب اصول بهداشت روانی
–  کمک به دانشجو برای شرکت در فعالیت های گروهی – اجتماعی
–  کمک به دانشجو برای فهم نقاط قوت ، ضعف ، توانایی ها و محدودیت های خویش
–  کمک به دانشجو برای رشد آگاهی از جهان و کسب مهارت های لازم برای استفاده از منابع موجود
–  رازداری ، همدلی ، احترام بی قید و شرط