معرفی

مشاوره فرایندی فعال ، پویا و رویاروی بین مراجع و مشاور است که در طی آن به مراجع کمک می شود تا به شناخت بهتری از توانایی و قابلیتهای خویش و نیز امکانات و فرصتهای محیطی نایل شود و در نهایت به سازگاری بیشتر در زندگی دست یابد.درفرایند مشاوره ، مشاور به مراجعه کننده کمک می کند تا نحوه ارتباط با دیگران را بیاموزد ، شیوه های معمول برای برطرف کردن نیازهایش را فراگیرد، احساسات ناشناخته اش را بشناسد ، اطلاعات وسیع و عمیق درباره خویشتن بدست آورد و پس از شناخت اهداف زندگی و چگونگی رسیدن به آنها قادر به تصمیم گیری های اصولی و منطقی برای نیل به هدف گردد.