آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

کارکنانخانم امامی کارشناس اداره خوابگاهها   شماره تماس : 44012588
خانم واعظی  کارشناس اداره خوابگاهها
آقای کافی   کارشناس اداره خوابگاهها شماره تماس : 44012585 
  آقای ترابی کارشناس اداره خوابگاهها(برادران) شماره تماس ::44012586
خانم کروژدهی  کارشناس خوابگاه(خواهران) شماره تماس :44012588