اداره رفاه دانشجويان

رئیس ۴۰۰۲۵۹۲ خانم هاشمی
کارشناس تسهیلات رفاهی ۴۰۰۲۵۹۳ خانم طالبی
کارشناس خدمات دانشجویی ۴۰۰۲۵۹۴ خانم علوی
تسهیلات رفاهی ۴۰۰۲۵۹۵ علی آبادی

با پیش شماره ۰۵۷۱