رسالت

کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان واجد شرایط از طریق اعطای وام ها و تسهیلات رفاهی ، رسالت عمده اداره رفاه خدمات دانشجویی می باشد.