آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

مسول بهداشت محیط


                                                                           

خانم حسین آبادی

کارشناس ارشد بهداشت و محیط زیست
مسول واحد بهداشت محیط

آدرس ایمیل:z.hosseinabadi@hsu.ac.ir

تلفن:44012592