تست غربال گری فشارخون به مناسبت روز جهانی فشار خون

[table width =”100%” style =”” responsive =”false”]
[table_head]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]IMG_۲۰۱۵۰۵۱۹_۰۹۰۱۱۷[/row_column]
[row_column]20120702672[/row_column]
[row_column]20120702673[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]