باتوجه به مشکلات دانشجویان خوابگاهی وفارغ التحصیلان برای انتقال وسایل وکتاب ها به شهرستا محل اقامت،تابستان امسال معاونت فرهنگی دانشجویی برای اولین بار با همکاری دفترپستی مستقر دردانشگاه اقدام به جمع آوری،بسته بندی وارسال وسایل واقلام دانشجویان از محل سراهای دانشجویی نمودکه بااستقبال  ورضایت دانشجویان همراه بود واین روند درآینده نیز ادامه خواهدیافت.