قابل توجه دانشجویان گرامی 

 ضمن آرزوی قبولی عزاداری شماعزیزان؛ پیرو اعلام قبلی وپیگیری صورت گرفته برای تامین اعتبار با مساعدت ریاست محترم دانشگاه ومعاونت اداری مالی،مبالغ حق الزحمه کاردانشجویی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به حساب دانشجویان ذینفع واریزگردید.

موفق باشید.التماس دعا

مدیریت امور دانشجویی