باتوجه به اعلام قبلی مدیریت دانشجویی مبنی بر بررسی مجدد تقاضای اسکان دانشجویان ثبت نامی ذخیره که فاقد خوابگاه بودند درتاریخ ۱۰ مهرماه وپس از اتمام مهلت ثبت نام سازمان سنجش وقطعی شدن آمارثبت نامی؛امروز اکثردانشجویان متقاضی واجدامتیاز به خوابگاه های دارای ظرفیت خالی معرفی شده واسکان یافتند.

از همراهی دانشجویان گرامی وخانواده های محترم آنان سپاسگزاریم.

اداره خدمات ورفاه دانشجویی