باسمه تعالی

 اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند:به منظوررفاه حال دانشجویان محترم ومطابق روال سنوات قبل ،خدمات تغذیه درروزهای پنج شنبه وجمعه ایام امتحانات( مورخ ۲۷ و۲۸ دی ماه و۴ بهمن ماه سال جاری)، ارائه می شود.علاوه براین ،با عنایت به پیشنهاد شورای صنفی دانشجویان وموافقت معاونت محترم فرهنگی،اجتماعی ودانشجویی خدمات مزبور در روزهای پنج شنبه ۲۰ وجمعه۲۱ دی ماه نیز با رزرو قبلی ارائه می گردد.

دانشجویان محترم می توانند نسبت به رزرو غذا برابر ضوابط وروال معمول اقدام نمایند.

اداره تغذیه