قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند: جهت استفاده از بیمه دانشجویی، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعد از وقوع حادثه؛ مراتب را کتباً به اطلاع اداره رفاه و خدمات دانشجویان رسانده و از مزایای بیمه حوادث استفاده نمایید.

اداره رفاه و خدمات دانشجویی