بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هجدهمین شورای صنفی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا و به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویانی که اعلام داوطلبی نموده و اسامی آنان در لیست داوطلبان واجد شرایط ثبت نگردیده  در صورت اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی خود می توانند صرفا تا  روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۲۴  اعتراض مکتوب خود را به کمیته نظارت بر انتخابات مستقر در معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، ارائه نمایند.

۹۶۱۲۵۱۹۹۰۲ محمد رضا احمدی
۹۵۱۲۲۷۱۳۹۶ محمد استارمی
۹۶۱۲۸۲۲۴۲۲ علی اسلام نژاد
۹۵۱۲۷۰۲۲۸۳ فاطمه اکبرپور
۹۶۱۲۷۰۷۱۰۶ عماد پنجاهی
۹۷۱۲۶۵۰۶۳۲ یگانه تقی پور
۹۶۱۲۲۲۲۳۱۹ سجاد حسین زاده بحرینی
۹۶۱۲۷۰۷۱۶۲ زهرا سادات حسینی
۹۶۱۲۸۰۲۱۱۷ سید محمد حسن حسینی باغخیراتی
۹۷۱۲۳۱۹۸۹۲ امیرحسین رحیمی
۹۶۱۲۲۷۱۳۰۵ علی رضایی
۹۷۱۲۴۰۹۸۰۶ حسن سلیمانی
۹۵۲۲۷۰۲۰۹۷ فاطمه غنمی
۹۶۱۲۴۲۱۱۹۰ مهری قدیمی
۹۷۱۲۹۲۲۴۳۹ نرگس کلانتری
۹۶۱۲۲۳۱۳۱۰ رامین کلمیشی
۹۶۱۲۴۰۹۰۱۶ امیر محمد کیوان
۹۷۱۲۸۰۲۱۳۸ علی محمدی
۹۵۱۲۲۱۸۴۷۳ محمد مختاری
۹۵۱۲۲۲۲۳۶۶ افسانه موسی آبادی
۹۷۱۳۵۲۴۰۲۹ زینب نوری

کمیته اجرایی هجدهمین دوره انتخابات شورای صنفی