نتایج اولیه انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان به شرح جدول ذیل و به ترتیب حروف الفبا اعلام می گردد.لازم به ذکر است:
۱- نتایج نهایی انتخابات شامل تعیین درصد و نصاب آرا و به تبع آن شناسایی قطعی داوطلبان راه یافته به شورای مزبور و سایر موارد، پس از بررسی فرآیند انتخابات و تایید مراتب، توسط کمیته نظارت بر انتخابات اعلام خواهد شد.
۲- دانشجویانی که به هر دلیل به نتایج اولیه انتخابات معترض می باشند؛ حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ مهلت دارند؛ اعتراض خود را به صورت مکتوب جهت طرح در کمیته نظارت بر انتخابات  با ذکر مستندات به دفتر معاونت دانشجویی ارایه نمایند.

تاکید می شود، این اطلاعیه صرفا نتایج اولیه آرا بوده و تا تایید نهایی از سوی کمیته نظارت قطعیت ندارد.

شماره ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی تعداد آرا
۱ ۹۶۱۲۵۱۹۹۰۲ محمدرضا احمدی ۵۵
۲ ۹۵۱۲۲۷۱۳۹۶ محمداستارمی ۹۵۴
۳ ۹۶۱۲۸۲۲۴۲۲ علی اسلام نژاد ۷۱۵
۴ ۹۵۱۲۷۰۲۲۸۳ فاطمه اکبرپورمیل کاریز ۸۹۵
۵ ۹۶۱۲۷۰۷۱۰۶ عماد پنجاهی ۹۵۴
۶ ۹۷۱۲۶۵۰۶۳۲ یگانه تقی پور ۶۳
۷ ۹۶۱۲۲۲۲۳۱۹ سجاد حسین زاده بحرینی ۹۳۶
۸ ۹۶۱۲۷۰۷۱۶۲ زهرا سادات حسینی ۹۲۷
۹ ۹۶۱۲۷۰۲۱۱۷ سید محمد حسن حسینی باغخیراتی ۷۰۲
۱۰ ۹۷۱۲۳۱۹۸۹۲ امیرحسین رحیمی ۱۰۸
۱۱ ۹۶۱۲۲۷۱۳۰۵ علی رضایی ۴۷
۱۲ ۹۷۱۲۴۰۹۸۰۶ حسن سلیمانی ۷۲۴
۱۳ ۹۵۲۲۷۰۲۰۹۷ فاطمه غنمی ۹۳۶
۱۴ ۹۶۱۲۴۲۱۱۹۰ مهری قدیمی ۸۸۱
۱۵ ۹۶۱۲۲۳۱۳۱۰ رامین کل میشی ۹۰
۱۶ ۹۷۱۲۹۲۲۴۳۹ نرگس کلانتری طراری ۳۸
۱۷ ۹۶۱۲۴۰۹۰۱۶ امیرمحمد کیوان ۶۹۵
۱۸ ۹۷۱۲۸۰۲۱۳۸ علی محمدی قنات غستانی ۶۳۲
۱۹ ۹۵۱۲۲۱۸۴۷۳ محمد مختاری ۷۲۰
۲۰ ۹۵۱۲۲۲۲۳۶۶ افسانه موسی آبادی ۹۳۱
۲۱ ۹۷۱۳۵۲۴۰۲۹ زینب نوری سعد آباد ۸۶۶

کمیته اجرایی انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان