مجتمع خوابگاهی گلستان

۱- مریم:  ۴۲۵ -۲۰۶

۲- نرگس: ۳۱۳ – ۲۰۳

۳- یاس:۲۲۴   – ۳۲۲

۴- شقایق: ۴۲۶  – ۲۰۱

خوابگاه ولیعصر:

۱-اتاق: ۲۲۳ – ۱۰۶

خوابگاه بهار:

۱-بلوک :۱۱ واحد:۳         ۲- بلوک :۱۰ واحد:۲

خوابگاه اندیشه ۱

اتاق:  ۳۴۱  – ۷۴۲ – ۸۲۲ – ۷۱۳

خوابگاه اندیشه ۲

اتاق: ۶۴۱ – ۶۴۲

خوابگاه حافظ:

اتاق: ۷

 

ضمن تبریک به اطلاع می رساند دانشجویان منتخب اتاق های نمونه می توانند جهت دریافت هدایای خود از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۱ لغایت ۹۸/۰۳/۱۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ (دختران) به خوابگاه شقایق اتاق مسئول سرپرستان خوابگاه ها و پسران به سرپرستی اندیشه ۱ مراحعه نمایند .