مرحله اول:با مراجعه به پرتال دانشجویی / امور دانشجویی / امور خوابگاه؛ دانشجویانی که در مرحله یک تقاضای آنها تایید شده است می توانند در مرحله ۲ با کلیک بر روی فرم امتیاز بندی که در بازه زمانی اعلام شده برایشان فعال شده است؛ مراحل را دقیقا مطابق راهنما انجام دهند. بدیهی است جهت تکمیل فرم امتیاز بندی بایستی دقیقا مشابه راهنما عمل شده و عدم انجام مراحل به صورت کامل بر عهده دانشجویان است. لذا دانشجویان گرامی دقیقا مطابق راهنما عمل نمایند.

مرحله اول:

مرحله دوم: دانشجویانی که گزینه های مربوط به مدارک زیر را می خواهند در فرم امتیاز بندی انتخاب کنند حتما ابتدا مدارک را بارگزاری نمایند در غیر اینصورت در زمان پر کردن فرم امتیاز بندی اگر واجد شرایط قسمت های زیر نیستند گزینه هیچکدام را انتخاب نمایند.

مرحله سوم:

مرحله چهارم:

پس از بررسی فرم امتیاز بندی توسط اداره خوابگاهها اسامی واجدین شرایط و زمان انتخاب اتاق از طریق سایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی اعلام خواهد گردید.