قابل توجه دانشجویان دختر کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره شبانه متقاضی سراهای دولتی نوع۲

لینک فرم ثبت نام در انتهای همین اطلاعیه آمده است و در تاریخ ذکر شده در اطلاعیه؛ فعال خواهد شد

  دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ  ۹۸/۰۳/۰۸  تا   ۹۸/۰۳/۱۷  به سایت معاونت دانشجویی  به انتهای همین اطلاعیه مراجعه نموده و فرم مربوط به تقاضای دانشجویان شبانه دختر متقاضی خوابگاه را تکمیل نمائید، بدیهی است عدم تکمیل فرم مربوطه به منزله عدم در خواست خوابگاه بوده و به تقاضاهی پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد .

اسامی دانشجویان واجد شرایط سراهای دولتی نوع ۲ در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۱   برروی سایت معاونت قابل مشاهده می باشد .

تذکر : فرم تکمیل شده دانشجویانی که به سراهای دانشجویی بدهکار می باشند بررسی نمی گردد و به تقاضای دانشجویان مذکور ترتیب اثر داده نمی شود .

لینک ثبت نام

 امور خوابگاه ها