مراحل زیر در زمان ثبت نام اولیه بایستی انجام شود.

مرحله اول:قابل توجه دانشجویان گرامی جهت پر کردن فرم امتیاز بندی خوابگاه ها مراحل را دقیقا مطابق راهنما انجام دهید. بدیهی است جهت تکمیل فرم امتیاز بندی بایستی دقیقا مشابه راهنما عمل شده و عدم انجام مراحل به صورت کامل بر عهده دانشجویان است. لذا دانشجویان گرامی دقیقا مطابق راهنما عمل نمایند.

مرحله اول:

مرحله دوم: دانشجویانی که گزینه های مربوط به مدارک زیر را می خواهند در فرم امتیاز بندی انتخاب کنند حتما ابتدا مدارک را بارگزاری نمایند در غیر اینصورت در زمان پر کردن فرم امتیاز بندی اگر واجد شرایط قسمت های زیر نیستند گزینه هیچکدام را انتخاب نمایند.

مرحله سوم:

مرحله چهارم:

در بخش شاخص ۲ چنانچه واجد شرایط بیش از یک مورد هستید تصاویر مستندات را فقط در یک فایل اسکن کرده و در بخش مربوطه بارگزاری کنید.

پس از بررسی فرم امتیاز بندی توسط اداره خوابگاهها اسامی واجدین شرایط از طریق سایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی اعلام خواهد گردید.