معاونت دانشجویی

معاون ۴۴۰۱۲۵۸۲ آقای دکترصیانتی
مسئول دفتر ۴۴۰۱۲۵۸۲ خانم ادیبی
کارشناس کمیته انضباطی ۴۴۰۱۲۵۹۱ خانم فرهودفر
مدیریت دانشجویی
مدیر ۴۴۰۱۲۵۸۳ آقای ذاکری
کارپرداز ۴۴۰۱۲۵۸۷ آقای برهانی
کارشناس رایانه امور دانشجویی ۴۴۰۱۲۵۹۷  آقای کفاش
اداره امور خوابگاهها
کارشناس خوابگاه ها خواهران ۴۴۰۱۲۵۸۸ خانم امامی
کارشناس خوابگاههای برادران ۴۴۰۱۲۵۸۶ آقای ترابی
 کارشناس خوابگاههای برادران  ۴۴۰۱۲۵۸۵  آقای کافی
کارشناس خوابگاههای خواهران ۴۴۰۱۲۵۸۸ خانم کروژدهی
سرپرستی خوابگاههای پردیس
سرپرستی خوابگاه ولیعصر ۴۴۰۱۳۴۱۵
سرپرستی مجموعه خوابگاهی ۴۴۰۱۳۴۱۸
سرپرستی خوابگاه بهار ۴۴۰۱۳۴۱۶
سرپرستی خوابگاه اندیشه

۴۴۰۱۳۴۱۴

۴۴۰۱۳۴۳۶

اداره خدمات رفاه دانشجویی
کارشناس تسهیلات رفاهی ۴۴۰۱۲۵۹۳ خانم طالبی
کارشناس خدمات دانشجویی ۴۴۰۱۲۵۹۴ خانم علوی
تسهیلات رفاهی ۴۴۰۱۲۵۹۵ آقای علی آبادی
امور تغذیه
مسئول امور تغذیه ۴۴۰۱۲۵۹۰ خانم زمانی
اتوماسیون تغذیه خواهران ۴۴۰۱۲۶۴۵ خانم بیدی
 متصدی غذاخوری  ۴۴۰۱۲۶۴۶  آقای رنجبر اریانی
آزمایشگاه غذاخوری  ۴۴۰۱۲۵۹۰ خانم زمانی
مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
رییس
کارشناس مشاوره ۴۴۰۱۲۸۹۷ خانم برزویی
متصدی کلینیک ۴۴۰۱۲۸۹۸ خانم بهشاد
اداره تربیت بدنی
مدیر  ۴۴۰۱۲۶۵۷  آقای دکتر شهابی
معاون مدیر ۴۴۰۱۲۶۴۰ آقای طوسی
 کارشناس  ۴۴۰۱۲۶۴۱  خانم بلالی