شماره ارتباط پیامکی با مسول محترم امور خوابگاه ها خواهران

شماره ارتباط پیامکی با مسول محترم امور خوابگاه ها خواهران سرکار خانم واعظی نژاد، 09304986217 جهت طرح مشکلات خوابگاهی می باشد. لطفا هنگام طرح، مشخصات دانشجو و شماره اتاق و خوابگاه ذکر شود.

مدیریت دانشجویی