تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان محترم تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی)

از دانشجویان ذینفع تقاضا می شود، یک برگ گواهی مددجویی از نهادهای مزبور را جهت تکمیل پرونده به اداره خدمات و رفاه دانشجویان تحویل نمایند.

اداره خدمات رفاه  دانشجویان