بسمه تعالی                                                                                                                        

    تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

اطلاعیه                                                                             

قابل توجه دانشجویان محترم دوره روزانه و شبانه ( غیرشاغل )

بدینوسیله به اطلاع می رساند: متقاضیان وام بنیاد علوی می توانند از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶ تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲ جهت تقاضاي درخواست وام  به معاونت دانشجويي

 ( اداره خدمات رفاه )  مراجعه نمایند.

گفتنی است:

  • پرداخت وام مزبور منوط به تامین اعتبار از سوی بنیاد مذکور می باشد.
  • متقاضیان بایستی جهت ضمانت وام؛ گواهی کسر از حقوق کارمند رسمی فقط با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره حساب تجارت به نام خود را تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲ به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند.

اداره خدمات  و رفاه  دانشجویان