قابل توجه دانشجویان گرامی

بنا به درخواست شورای صنفی دانشجویان و موافقت معاونت دانشجویی فرهنگی

مسابقه دو تیم کاشیما آنتلرز ژاپن و پرسپولیس ایران روز شنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۹.۳۰

به طور مستقیم در تالاراستادشریعتی پخش خواهدشد.
لازم به ذکراست کلاسهای درس براساس برنامه آموزشی تشکیل خواهدشد.

مدیریت فرهنگی*مدیریت تربیت بدنی