نیمسال دوم


 

 

نیمسال دوم 93-92

  1.  مکاترونیک 2
  2. رباتیک پیشرفته
  3. کنترل فازی
  4. کنترل محرکه الکتریکی

 

نیمسال دوم 94-93