نیمسال دوم


 

 

 

  1.  مکاترونیک 2
  2. رباتیک پیشرفته
  3. کنترل فازی
  4. کنترل محرکه الکتریکی