مواد و ضرایب امتحانی کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه مهندسی برق (1251):

کد رشته رشته امتحانی مواد و ضرایب امتحانی
1251 مجموعه مهندسی برق
1- الکترونیک
2- قدرت
3- مخابرات
4- کنترل
5- راه آهن برقی
6- مهندسی قدرت – مدیریت انرژی
7- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
8– مکاترونیک
1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (معادلات دفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، 3- مدارهای الکتریکی 1 و 2، 

4 – الکترونیک 1 و 2، 5- ماشین‌های الکتریکی 1 و 2، 6- سیستم‌های کنترل خطی، 7- الکترومغناطیس، 8- تجزیه و تحلیل سیستم، 9- بررسی سیستم‌های قدرت 1، 10- مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
ضرایب به ترتیب دروس:
1- الکترونیک                         (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0)
2- قدرت                               (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات                            (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- کنترل                              (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرایب گرایش‌های (راه آهن برقی و مهندسی قدرت – مدیریت انرژی) همانند ضرایب، گرایش قدرت می‌باشد.
7- بیوالکتریک (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در این گرایش انتخاب یکی از دو درس الکترومغناطیس یا مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی به عنوان درس هفتم الزامی است.
8- مکاترونیک                           (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)