ارتباط با گروه


 

پست الکترونیکی گروه :Mechatronics.dept@gmail.com

پست الکترونیکی مدیر گروه:a.nasrabadi@hsu.ac.ir

تلفن: 4003570-0571

دورنگار: 4003563- 0571

نشاني: خراسان رضوی – سبزوار – توحيدشهر – پرديس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر – گروه مکاترونیک