شماره تماس ها


مهندس عباس نصرآبادی مدیر گروه مکاترونیک 05144012837

a.nasrabadi@hsu.ac.ir

a.nasrabadi.hsu@gmail.com

مهندس سعید سعیدی امین آبادی مشاور انجمن علمی مکاترونیک 4003591 s.saeidi@hsu.ac.ir