هزینه اقامت


هزینه یک شب اقامت در مهمانسرای دانشگاه حکیم سبزواری

تخفیف

2 تخته

3 تخته

هر نفر مازاد

ردیف

عنوان

به درصد

به ریال

به ریال

به ریال

10

پذیرش (با شرایط خاص و رعایت ضوابط هتلداری)

***

700,000

950,000

210,000

 

* تبصره: مجوز واگذاری واحدها به ادارات، همایشها و ارگانها و تعیین قیمت واحدهای واگذاری شده، با ریاست محترم دانشگاه و یا معاون محترم اداری مالی است كه طّي نامه اي به صورت موردي به اداره خدمات عمومی ابلاغ مي گردد.