هزینه اقامت

هزینه هر شب اقامت تخفیف 2 تخته 3 تخته هر نفر مازاد
ردیف عنوان به درصد به ریال به ریال به ریال
10 پذیرش (با شرایط خاص و رعایت ضوابط هتلداری) *** 700,000 950,000 210,000

 

 

* تبصره: مجوز واگذاری واحدها به ادارات، همایشها و ارگانها و تعیین قیمت واحدهای واگذاری شده، با ریاست محترم دانشگاه و یا معاون محترم اداری مالی است كه طّي نامه اي به صورت موردي به اداره خدمات عمومی ابلاغ مي گردد.