هزینه اقامت

 2 تخته3 تختههر نفر مازاد
هزینه هر شب اقامت 700,000 ریال950,000 ریال210,000 ریال

 

* تبصره: مجوز واگذاری واحدها به ادارات، همایشها و ارگانها و تعیین قیمت واحدهای واگذاری شده، با ریاست محترم دانشگاه و یا معاون محترم اداری مالی است كه طّي نامه اي به صورت موردي به اداره خدمات عمومی ابلاغ مي گردد.