هزینه اقامت

* تبصره1: مجوز واگذاری واحدها به ادارات، همایشها و ارگانها و تعیین قیمت واحدهای واگذاری شده، با ریاست محترم دانشگاه و یا معاون محترم اداری مالی است كه طّي نامه اي به صورت موردي ابلاغ مي گردد.


*
تبصره2: بر اساس مصوبه سوم صورتجلسۀ 843 هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1398/07/28 روزهای آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) برای اعضای خانواده دانشجویان غیربومی (پدر، مادر، همسر و فرزندان) با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد.