– اولویت ها و تخفیفات در نظر گرفته شده جهت افراد خاص (مانند میمانان ویژه ریاست، مهمانان همایشها و جشنها ، اعضای هیات علمی ، دانشجویان و …..) طی دستورالعمل جداگانه پس از تصویب هیات رئیسه ابلاغ و قابل اجرا می باشد.
– هزینه های یاد شده جهت سال تحصیلی جاری معتبر بوده و همه ساله با شروع سال تحصیلی جدید قیمت گذاری مجددی به عمل خواهد آمد.
– مدت استفاده از مهمانسرا توسط مستخدمین شاغل در دانشگاه حکیم سبزواری طی دستورالعمل جداگانه ای که از سوی کمیته یاد شده در بند ۶ تهیه می گردد، جهت هر ترم تحصیلی قابل افزایش است.
– پذیرش مهمان در مهمانسرا از ساعت ۱۴ هر روز به بعد بوده و تخلیه مهمانسرا قبل از ساعت 12 روز آخر میباشد. عدم رعایت ساعات یاد شده منجر به افزایش روزهای اقامت خواهد شد.
تبصره:هر گونه خسارات احتمالی به لوازم و تجهیزات اتاق ناشی از بی توجهی، در هنگام تخلیه اتاق به عهده ساکنین می باشد. ضمن این که طبخ غذا در داخل اتاق ها ممنوع می باشد.
– نظافت این واحدها همه روزه راس ساعت ۱۰ در هنگام تخلیه اتاق و یا با توجه به نیاز واحدها و اعلام ساکنین صورت می پذیرد.