اساسنامه کانون

اساسنامه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

بسمه تعالی

اساسنامه

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

 فصل اول: کلیات و اهداف

مقدمه: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضایی جهت ارتباط، هم انديشي، مشارکت و استفاده بهینه از نظراتاعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در راستاي اهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و حفط کرامت و حقوق مادی و معنوی دانشگاهیان، کانون استادان ایران با رعایت مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

ماده 1نام: کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران که در این اساسنامه به اختصار «کانون» نامیده می­شود، دارای شخصیت حقوقی بوده وتشکلی صنفی است و شامل جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که در این اساسنامه به اختصار « دانشگاه»نامیده می شود، است که آرمان ها و اهداف مصرح در این اساسنامه را قبول نموده و خود را ملزم به تحقق آنها می­دانند.

آدرس کانون تهران، خیابان شریعتی، روبروی پمپ بنزین ظفر، ساختمان مینا طبقه سوم غربی می باشد و لازم است هرگونه تغییر آدرس به اطلاع وزارت کشور برسد.

ماده2- سال تأسیس کانون 1394 هـ . ش و مرکز اصلی آن در شهر تهران می باشد و با تصویب شورای مرکزی می تواند در سراسرکشور واحد و دفتر نمایندگی دایر نماید. مدت فعالیت کانون نامحدود است.

ماده3 – کانون تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و مستقل بوده و به هیچ سازمان و حزبی وابستگی تشکیلاتی ندارد.

ماده4- اهداف و وظایف کانون:

هدف محوري کانون تعالي نظام علمي دانشگاه در کشور است که با توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی و ارزشهای تعیین شده در اسناد بالا دستی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم لازم برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعي و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی، وظايف ذيل را عهده دار مي باشد:

الف-تلاش جهت تبيين و ارتقاء جايگاه اعضاي هيأت علمي

ب- تلاش جهت ارتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی، عزت و کرامت انسانی دانشگاهيان

پ- تلاش جهت اصلاح و ارتقاي نظام آموزش عالي کشور در سطح ملي و بين المللي

ت- تلاش جهت تقویت فضای تعامل با نظام علمي- تحقيقاتي بين­المللی وکمک به دیپلماسی علمی کشور

ث- ارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به منظور جلب و بکارگیری آنان درراستای اهداف کانون

ج- تلاش جهت افزایش اختیارات دانشگاه‌ در امور تخصصی مربوط به خود

چ- تلاش جهت جلب مشارکت اعضاي هيأت علمي در پیشبرد امور دانشگاه

ح- ارزیابی، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه

د-ارائه نظرات کارشناسي در خصوص مسائل اجتماعي، فرهنگي، علمي، پژوهشي و فنآوري دانشگاه

ذ – دفاع از حاکمیت ارزشهای اصیل اسلامی، اخلاق مداری،خردورزيو آزادي بيان در دانشگاه

فصل دوم: ارکان

ماده 5 –ارکان کانون عبارت است از:

الف – هیأت مؤسس

ب – مجمع  نمایندگان

پ- شورای مرکزی

ت – واحد ها

ث – بازرسان

ماده 6 – هیأت مؤسس افرادی هستند که کانون را تأسيس کرده اند و اسامی آن­ها در انتهای این اساسنامه آمده است.

ماده 7 – تا تشکیل اولین جلسه مجمع نمایندگان که نباید بیش از12 ماه پس از تصویب و ابلاغ این اساسنامه از سوی مراجع قانونی ذیربط باشد، هیأت مؤسس وظایف مجمع نمایندگان را بر عهده دارد.

ماده 8 –وظایف هیأت مؤسس:

وظایف و اختیارات هیأت مؤسس در آیین نامه ای که توسط هیأت مؤسس تهیه و در مجمع نمایندگان به تصویب می رسد تعیین می گردد. مفاد این آیین نامه باید در راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه باشد و لازم است به تأیید وزارت کشور برسد.

تبصره : هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه لازم است با پیشنهاد هیأت مؤسس، یا 4/ 1 اعضای مجمع نمایندگان که از 50 نفر کمتر نباشند، و تصویب مجمع نمایندگان باشد.

.                                                                                                                                         .

ماده 9 – مجمع نمایندگان کانون عبارت است از اجلاس نمایندگان اعضای کانون که به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 10 – مجمع عادی نمایندگان حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 6 ماه پس از پایان سال مالیکانون تشکیل می شود و در مواقع ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عادی نمایندگان را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 11 – مجمع عادی نمایندگان ، با دعوت کتبی شورای مرکزی و انتشار آگهی دعوت در روزنامه با حضور حداقل نصف بعلاوه یکنمایندگان واحدها رسمیت می­یابد. اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسید، نصاب رسمیت مجمع عادی نمایندگان برای نوبت بعدی هر تعداد نمایندگان خواهد بود.

تبصره 1- آگهی دعوت مجمع در روزنامه برای نوبت دوم باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ نشر آگهی دعوت، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

تبصره 2- در صورتی که به کلیۀ واحدها به طریقی در خصوص زمان برگزاری مجمع اطلاع رسانی شود، انتشار آگهی دعوت در روزنامه الزامی نیست.

تبصره 3- کلیۀ مجامع با هماهنگی و تأیید شرایط برگزاری وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 12 – جلسه مجمع نمایندگان را، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می نماید. در این جلسه یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر انتحاب و به عنوان هیأت رئیسه، مجمع را اداره می کنند.

تبصره 1 – تصمیمات مجمع عادی نمایندگان، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رأی اتخاذ می شود، مگر در مواردی که در این اساسنامه مشخص شده باشد.

تبصره 2 – هیأت رئیسۀ مجمع نمی تواند کاندیدای شورا و بازرسان باشند.

ماده 13 –وظایف و اختیارات مجمع عادی نمایندگان:

1- تصویب خط مشی و اصول کلی برنامه­های کانون در چارچوب اساسنامه

2- انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارسالی از طرف شورای مرکزی کانون

4 – تصویب آئین نامه های مالي و معاملاتی، عضويت و انضباطي کانون

5 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارۀ ترازنامه و سایر گزارشهای مالی پس از قرائت گزارش بازرسان

6 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها

7 – تصویب بودجه سالانۀ کانون

8 – تصویب حق عضویت ها

9 – انتخاب بازرسان

.                                                                                                                                         .

ماده 14 – مجمع فوق العاده نمايندگان ، بنا به درخواست حداقل 3 تن از اعضای شورای مرکزی و تصویب اعضای شورای مرکزی، یا درخواست هیأت مؤسس و یا 3/1  اعضای مجمع نمایندگان و یا بازرسان تشکیل می شود.

ماده 15 – مجمع فوق العاده نمایندگان ، با دعوت کتبی شورای مرکزی و انتشار آگهی دعوت، بار اول با حضور حداقل نمایندگان واحدها رسمیت می­یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق العاده نمایندگان برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد نمایندگان خواهد بود.

تبصره 1- آگهی دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ نشر آگهی دعوت، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدی نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

تبصره 2 – مصوبات مجمع فوق العاده نمایندگان در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأی   نمایندگان حاضر صاحب رأی معتبر است. مگر در مواردی که در این اساسنامه مشخص شده باشد.

ماده 16– وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده نمایندگان:

1-   تصویب تغییرات در اساسنامه و مرامنامه کانون

2-   عزل اعضا یا قبول استعفای اکثریت اعضای شورای مرکزی

3-   انحلال کانون

.                                                                                                                                         .

ماده 17- شورای مرکزی متشکل از 11 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل است که از بین اعضا، توسط مجمع نمایندگان به ترتیبی که در تبصرۀ مادۀ 8 آمده است برای مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

تبصره 1 – اعضای شورای مرکزی ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شورا ، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود.

تبصره 2 – رئیس شورا نماینده قانونی کانون می باشد و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال نماید.

ماده 18- وظایف شورای مرکزی:

1- دعوت و تشکیل مجمع نمایندگان (عادی یا فوق العاده)

2- تصویب آیین نامه های مورد نیاز کانون، از جمله آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات رئیس شورا، نایب رئیس و خزانه دار، به استثنای مواردی که به عهدۀ مجمع نمایندگان می باشد

3- نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات مجمع نمایندگان

4- نظارت بر تشکیل و حسن عملکرد واحدها و دفاتر نمایندگی

5- تشکیل کارگروهها و انتخاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها

6- تصویب برگزاری گردهمایی ها، سفرهای علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانون

7- تصمیم گیری در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا و یا واحد ها در مجمع نمایندگان

8- پیش بینی روشها و تهیۀ طرحهای اجرایی سالیانه جهت دستیابی به اهداف اساسنامه و در صورت لزوم، ارائه آنها به مجمع نمایندگان

9- تهیۀ بودجه سالیانه و ارایۀ آن به مجمع نمایندگان کانون

10- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع نمایندگان کانون

ماده 19- شورای مرکزی جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع و هیأت مؤسس قراردارد، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور کانون می باشد.

ماده 20 – جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا و با حضور حداقل اعضای اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد.

ماده 21 – نحوه تشکیل واحد های کانون

1-   در هر دانشگاه که براساس قوانین آموزش عالی کشورو مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، یا  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تشکیل شده باشد، می تواند یک واحد کانون تشکیل شود.

2-هر واحد توسط شورای واحد مرکب از حداکثر 7 نفر از اعضای آن واحد اداره می شود که این افراد توسط مجمععمومی آن واحد انتخاب می شوند.

تبصره 1- شرایط تشکیل مجمع عمومی واحد همانند شرایط مجمع عادی نمایندگان می باشد.

تبصره 2-آیین نامه های داخلی واحدها نباید با اساسنامه و مرامنامۀ کانون و مصوبات مجمع نمایندگان مغایرت داشته باشد و باید به تأیید شورای مرکزی برسد.

ماده 22 – از هر واحد به ازای هر 20 نفر عضو یک نفر و حداکثر 20 نفر به عنوان نماینده اعضا انتخاب می گردد که می تواند در مجمع نمایندگان شرکت نماید.

تبصره 1– واحدهایی که تعداد اعضای آنها به 20 نفر نرسیده اند می توانند یک نماینده بدون حق رأی (به صورت ناظر) به مجمع اعزام نمایند.

تبصره 2– در صورتی که واحدهای هم جوار در یک استان که هر یک دارای تعداد اعضای کمتر از 20 نفر هستند، مجموع تعداد اعضای آنها به بیش از 20 نفر برسد، می توانند یک نماینده با حق رأی به مجمع اعزام نمایند.

ماده 23 – هریک از واحدها می توانند تا قبل از پایان سال مالی پیشنهادات خود را برای بررسی جهت طرح در مجمع نمایندگان برای شورای مرکزی ارسال نمایند.

ماده 24 – بازرسان، متشکل از 2 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع به مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می­شوند.

تبصره 1 – با درخواست بازرسان و یا نمایندۀ کمیسیون ماده 10 احزاب کلیۀ اسناد مربوط به کانون، بدون قید و شرط، باید توسط شورای مرکزی در اختیار آنان قرارگیرد.

تبصره 2 – بازرسان نباید از بستگان اعضای شورای مرکزی باشند.

ماده 25 –وظایف بازرسان:

1-   نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه های کانون

2-   گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی به مجمع نمایندگان

3-   بررسی اسناد و مستندات مالی کانون و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی نمایندگان

فصل سوم: شرایط و نحوه عضویت اعضاء

ماده 26- کانون دارای دو نوع عضویت می باشد.

الف – (اعضای پیوسته) کلیۀ اعضاء هیأت علمی در دانشگاه، شاغل یا بازنشسته، می­توانند با دارا بودن شرایط زیر به عضویت کانون درآیند. این اعضا دارای حق رأی می باشند.

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی

– عدم سوء شهرت اخلاقی و اجتماعی

– پذیرفتن مفاد اساسنامه و مرامنامه کانون

– پرداخت حق عضویت سالیانه

ب –(اعضای افتخاری) این اعضا از بین دانشمندان ایرانی و با انتخاب شورای مرکزی عضو افتخاری کانون می شوند.

فصل چهارم: منابع مالی

ماده 27- درآمدهای کانون از طریق دریافت حق عضویت، هدایا، کمکهای مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی و فرهنگی کانون تأمین می­گردد. کلیۀ وجوه دریافتی در یک حساب مخصوص به نام کانون نزد یکی از بانکهای کشور واریز می گردد.

ماده 28 – کلیه درآمدها و هزینه­های کانون در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیلان آن در مجمع عمومی نمایندگان مطرح و به تصویب می­رسد و در پایان سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 احزاب از طریق وزارت کشور ارسال خواهد شد.

تبصره 1- انتهای سال مالی کانون پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

تبصره 2- کانون ماهیتاً غیر تجاری می باشد و نمی تواند عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی انجام دهد.

ماده 29- اسناد و اوراق بهادار کانون میبایست به امضای ثابت خزانه دار و رئیس یا نایب رئیس شورای مرکزی رسیده و با مهر کانون ممهور گردد.

فصل پنچم : انحلال

ماده 30 – انحلال کانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده خواهد بود که با رأی کل نمایندگان اعضای کانون قابل اجرا می­باشد.

ماده 31- پس از تصویب انحلال در مجمع عمومی فوق العاده، در همان جلسه هیأتی مرکب از 3 الی 5 نفر جهت تسویه حساب انتخاب می­گردد که ظرف شش ماه کلیه مطالبات را وصول و دیون آن را پرداخت نماید و مازاد به یک حساب مردمی که مجمع مشخص می نماید واریز گردد.

این اساسنامه در 31 ماده و 18 تبصره تهیه و به تصویب رسیده است.