اعضای مجمع صنفی

دکتر علیرضا کیخسروی دبیر مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر حمید رضا اویسی عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر احمد خواجه ایم عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر سعید غنی آبادی

 

عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر سید ابوالفضل حسینی عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر رضا روشن فکر عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی (عضو علی البدل)