اعضای مجمع صنفی


دکتر حمید رضا اویسی دبیر مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر محمد رضا معین فرد عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر احمد فرزانه کرد عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر رضیه موسوی فر

 

عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر سید ابوالفضل حسینی عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی (عضو علی البدل)
دکتر رضا روشن فکر عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی (عضو علی البدل)

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.