مصوبات

جهت مشاهده صورتجلسات بر روی آن کلیک نمایید.

18- جلسه بیست و نهم مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری 20 دی ماه ۱۴۰۰


17- جلسه بیست و هشتم مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری 5 دی ماه ۱۴۰۰


16- جلسه بیست و ششم مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری 7 مرداد ماه ۱۴۰۰


15 – صورتجلسه بیست و پنجم  مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم به تاریخ 31 اردیبهشت 1400


14 – صورتجلسه بیست و سوم  مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم به تاریخ هشتم اردیبهشت 1400


13– بیست و دومین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم به تاریخ نهم بهمن ماه 1399


12– بیست و یکمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم  14 تیرماه 1399


11– بیستمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم  22 فروردین ماه 1399


10- نوزدهمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی حکیم  28 بهمن ماه 1398


9-صورتجلسه هشتمین نشست کانون ها، انجمن ها و شوراهای صنفی استادان دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۸ در ساختمان انجمن ریاضی در خیابان ویلا تهران.


8- هشتمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


7- هفتمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


6- ششمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


5- پنجمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


4- چهارمین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


3-سومین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


2- دومین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی


1- اولین صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی