***سومین مجمع انتخاباتی شورای صنفی اساتید -دوشنبه 8/11 ساعت 12.15- اتاق 207 دانشکده ادبیات

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

انتخابات سومین دوره مجمع صنفی اعضای هیات علمی همراه با گزارش دوره پیشین در ساعت 12.15 تا 13.30 روز دوشنبه 94/8/11 در محل دانشکده ادبیات اتاق 207 برگزار می شود.

حضور اساتید هیات علمی الزامی و چشم به راه قدوم سبزتان میباشیم.

مجمع  شورای صنفی دانشگاه حکیمنوشته شده در: