انتخابات پنجمین دوره شورای مجمع صنفی اعضاء هیات علمی

 

 

 

 

 

انتخابات پنجمین دوره شورای مجمع صنفی “اعضای هیات علمی” دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ بیستم آذر ماه 1396 برگزار شد.یکصد و پنجاه و دو نفر از اساتید در جلسه حاضر و برگ رای دریافت کردند.

 

 نوشته شده در: