نامه مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر لاریجانی

مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی درخواست اعضای هیأت دانشگاه را مبنی بر افزایش حقوق منعکس کرد. 

 نوشته شده در: