نشست حضوری کانون ها، انجمن ها و شورای صنفی اعضای هیات علمی کشور

با سلام و درود به همه همکارانی که در فراهم نمودند زمینه برگزاری بزرگترین نشست حضوری کانون ها، انجمن ها و شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور مشارکت فعال داشتند، بنحوی که برای اولین بار در طول حدود چهار سال فعالیت تشکل های صنفی، ۳۰ دانشگاه بر لزوم برگزاری نشست شورای همآهنگی تاکید نمودند، و برای اولین بار نمایندگان ۲۲ دانشگاه به طور مستقیم در این نشست شرکت نمودند، و نماینده یک دانشگاه هم به دلیل  لغو پرواز نتوانست در نشست شرکت نماید.

 نشست در راس ساعت ۸۰۳۰ دقیقه صبح در محل انجمن ریاضی ایران آغاز شد و بدون هیچ استراحتی تا ساعت ۱۴.۱۵ دقیقه ادامه شد.  این موضوع خود به تنهایی گواهی بر همت بلند همکاران برای پیگیری و پیشبرد اهداف صنفی می باشد.

 در این نشست موضوعات راهبردی و اساسی مورد توجه تشکل های صنفی بحث و جمع بندی شد، که قطعا به صورت بیانیه یا صورتجلسه نشست منتشر خواهد شد.

 همچنین در این نشست انتخابات هیات اجرایی شورای همآهنگی و بازرس انجام شد.

 مجددا درود و سپاس ما به همه همکارانی که از مناطق بسیار دور و نزدیک برای برگزاری موفق این نشست مشارکت نمودند.نوشته شده در: