برگزاری جلسه مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم

برگزاری جلسه مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم

 

زمان : دوشنبه 15 بهمن ماه 97    ساعت 18 

 

مکان : سالن همایش دکتر هنر بخش واقع در  دانشکده فنی و مهندسینوشته شده در: