برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با مجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ 19 مردادماه 1400 ساعت 10 صبح برگزارمی گردد.

لینک ورد به جلسه: https://meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-ayy-fk3