انتخابات مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ  ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ در محل سالن دکتر علی شریعتی دانشگاه برگزار گردید. در این انتخابات 180 نفر از همکاران شرکت کردند که در تاریخ انتخابات مجمع صنفی بی نظیر بود.

 از سرپرست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر زنگنه اسدی بابت فراهم آوردن شرایط برگزاری و امکانات پذیرایی سپاسگزاری میکنیم. از هیات رئیسه محترم جلسه، آقایان دکتر عباس محمدیان، دکتر سید جواد خاتمی، دکتر علی اکبر عارفی جمال و دکتر علی اصغر علوی،  بسیار سپاسگزاریم که روند برگزاری مجمع و انتخابات را نظارت نمودند. در پایان لیست منتخبین مجمع محترم صنفی در ذیل آمده است:

آقای دکتر علیرضا کیخسروی
آقای دکتر سعید غنی آبادی
آقای دکتر بهنام آزادگان
آقای دکتر حسن باقری نیا
خانم دکتر الهه اکبری
آقای دکتر علیرضا پوراسماعیلی
آقای دکتر اصغر مولوی نافچی