رشته علوم مهندسی

دکتر حمید رضا عزت پور

مدیرگروه رشته علوم مهندسی

شماره تماس: 05144012982

پست الکترونیک: H.R.Ezatpour@gmail.com

CV – Dr Ezatpoor-persian

دکتر سیّد ابراهیم قاسمی

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

پست الکترونیک:se.ghasemi@hsu.ac.ir

CV-Ghasemi-In persian (1)

مجید حسینا

دکتر مجید حسینا

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

پست الکترونیک: majidhosseina@gmail.com

CV-Dr Hoseina-Persian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه عباسی فیروزجاه

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

پست الکترونیک : m.abasi@hsu.ac.ir – Abbasimarzieh@gmail.com

CV-Dr Abbasi-Persian

 

دکتر محمد کمالی مقدم

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

پست الکترونیک:    m.kamali1982@gmail.com

CV-dr kamali-persian

 

دکتر هادی برزوئی

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

تلفن داخلی:05144012458

پست الکترونیک:h_borzouei@yahoo.com

CV_Dr Borzouei 1401