در قالب همکاری های بین المللی، مابین مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پردیس فناوری های نوین صورت پذیرفت:

انعقاد قراداد پژوهشی در زمینه پاک سازی خاک های آلوده مناطق نفت خیز ایران، با عنوان “مطالعه فیلوژنی و تکاملی قارچ های خانواده موکورال ها در مناطق نفتی ایران به منظور پاک سازی خاک های آلوده به مواد نفتی ” بین مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پردیس فناوری های نوین

این طرح پژوهشی با حمایت 300 میلیون ریال، توسط دکتر سمیه دولت آبادی، عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین به عنوان مجری داخلی و پژوهشگران دانشکده علوم زیستی دانشگاه ورشو کشور لهستان به سرانجام خواهد رسید.

با توجه به نفت خیز بودن کشور عزیزمان ایران، و نیز آلودگی های نفتی ایجاد شده در طی جنگ تحمیلی ایران و عراق، آلودگی نفتی خاک های مناطق نفت خیز غرب و جنوب کشور از اصلی ترین معضلات زیست محیطی کشور می باشد.

نتایج این تحقیق، منجر به ارایه راه حل های زیستی در راستای حذف این آلاینده از مناطق نفت خیز، شناسایی فلور قارچی این مناطق و ارایه راهکارهایی با صرفه اقتصادی خواهد شد.

شایان ذکر است انجام پروژه ای در این وسعت در مناطق نفت خیز خاورمیانه بی سابقه می باشد.