درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

دبیرخانه پایش سند راهبردی دانشگاه (98-94)


گزارش عملکرد سال 1395 - بروشور شماره 1

گزارش عملکرد سال 1395 - بروشور شماره 2

گزارش عملکرد سال 1394 - برنامه راهبردی پنج ساله (1398 - 1394)

گزارش عملکرد سال 1394 - بروشور شماره 1

گزارش عملکرد سال 1394 - بروشور شماره 2

سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری تا افق 1404