درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 29 دی 1397
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

تاریخچه


اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف دانشگاه و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردی برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است. دفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه در سال 1368 با عنوان ” دفتر نظارت و سنجش آموزش ” زير نظر معاونت آموزشی دانشگاه تأسيس و با مأموريت ارزيابی از نحوه تدريس اعضاء هيأت علمی شروع به کار نمود. در سال 1377 با ابلاغ آئين نامه تشکيل دفاتر نظارت و ارزيابی در دانشگاهها به امضای وزير وقت محترم علوم، تحقيقات و فناوری، فعاليتهای اين دفتر زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در حيطه وسيع تری توسعه يافت.

مديران دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه از آغاز تاكنون

نام‏ ونام‏ خانوادگى       آغاز تصدى    پايان تصدى        
1370         1367               سيد محمود طالبيان
1373          1370                محمد رضا آهنچيان
1378          1373        عليرضا سليماني خيبري
1380          1378                             فاقد مدير
1381         1380         دكتر علي اكبر استاجي
1383          1381                             فاقد مدير
1386         1383         دكتر علي اكبر استاجي
1392         1386                     دكتر رضا طببي
1393          1392                دكتر حسن نودهي
دكترامير حسين كيذوري         1393         ادامه دارد