تاریخچه

اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف دانشگاه و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردی برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده استدفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه در سال 1368 با عنوان ” دفتر نظارت و سنجش آموزش ” زير نظر معاونت آموزشی دانشگاه تأسيس و با مأموريت ارزيابی از نحوه تدريس اعضاء هيأت علمی شروع به کار نمود. در سال 1377 با ابلاغ آئين نامه تشکيل دفاتر نظارت و ارزيابی در دانشگاه ها به امضای وزير وقت محترم علوم، تحقيقات و فناوری، فعاليت های اين دفتر زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در حيطه وسيع تری توسعه يافت.

 

 

مديران گروه نظارت؛ ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه از آغاز تاكنون

ردیف نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
1 سيد محمود طالبيان 1367 1370
2 محمد رضا آهنچيان 1370 1373
3 عليرضا سليماني خيبري 1373 1378
4 فاقد مدیر 1378 1380
5 علی اکبر استاجی 1380 1381
6 فاقد مدیر 1381 1383
7 علی اکبر استاجی 1383 1386
8 رضا طیبی 1386 1392
9 حسن نودهی 1392 1393
10 امیرحسین کیذوری 1393 1398
11 علی اکبر عارفی جمال 1398 ادامه دارد