درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
پنج شنبه 6 تیر 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

صورت جلسات


صورتجلسه43

صورتجلسه 44

صورتجلسه 45

صورتجلسه 46

صورتجلسه 47

صورتجلسه 48

صورتجلسه 49

صورتجلسه 50

صورتجلسه 51

صورتجلسه 52

صورتجلسه 53

صورتجلسه 54

صورتجلسه 55

صورتجلسه 56

صورتجلسه 57

صورتجلسه 58

صورتجلسه 60

صورتجلسه 61

صورتجلسه 62

صورتجلسه 63