درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
سه شنبه 29 مرداد 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

صورت جلسات


صورتجلسه43

صورتجلسه 44

صورتجلسه 45

صورتجلسه 46

صورتجلسه 47

صورتجلسه 48

صورتجلسه 49

صورتجلسه 50

صورتجلسه 51

صورتجلسه 52

صورتجلسه 53

صورتجلسه 54

صورتجلسه 55

صورتجلسه 56

صورتجلسه 57

صورتجلسه 58

صورتجلسه 60

صورتجلسه 61

صورتجلسه 62

صورتجلسه 63