درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
پنج شنبه 2 آبان 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

صورت جلسات


صورتجلسه43

صورتجلسه 44

صورتجلسه 45

صورتجلسه 46

صورتجلسه 47

صورتجلسه 48

صورتجلسه 49

صورتجلسه 50

صورتجلسه 51

صورتجلسه 52

صورتجلسه 53

صورتجلسه 54

صورتجلسه 55

صورتجلسه 56

صورتجلسه 57

صورتجلسه 58

صورتجلسه 60

صورتجلسه 61

صورتجلسه 62

صورتجلسه 63